Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-03-2016
 • Đang thi công sàn tầng 10 block A
  1
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block A
  2
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block A
  3
 • Đang thi công cột sàn tầng 11 - block A
  4
 • Đang thi công cột sàn tầng 11 - block A
  5
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 11 - block B
  6
 • Đã đổ bê tông sàn tầng 11 - block B
  7
 • Đang thi công cột sàn tầng 12 - block B
  8
 • Đang thi công cột sàn tầng 12 - block B
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-03-2016
Đang thi công sàn tầng 10 block A 1 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block A 2 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 10 - block A 3 Đang thi công cột sàn tầng 11 - block A 4 Đang thi công cột sàn tầng 11 - block A 5 Đã đổ bê tông sàn tầng 11 - block B 6 Đã đổ bê tông sàn tầng 11 - block B 7 Đang thi công cột sàn tầng 12 - block B 8 Đang thi công cột sàn tầng 12 - block B 9