Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-04-2016
 • Đang thi công sàn tầng 13 - block A
  1
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 13 - block A
  2
 • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 13 - block A
  3
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 14 - block A
  4
 • Đang thi công sàn tầng 14 - block B
  5
 • Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 14 - block B
  6
 • Đang lắp dựng cột sàn tầng 15 - block B
  7

Hình ảnh thi công đến ngày 15-04-2016
Đang thi công sàn tầng 13 - block A 1 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 13 - block A 2 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 13 - block A 3 Đang lắp dựng cột sàn tầng 14 - block A 4 Đang thi công sàn tầng 14 - block B 5 Chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 14 - block B 6 Đang lắp dựng cột sàn tầng 15 - block B 7