Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-06-2016
  • Đang thi công sàn tầng 17 - block A
    1
  • Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 17 - block A
    2
  • Đang thi công cột sàn tầng 18 - block A
    3
  • Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 4 – block A
    a3
  • Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 5 – block A
    a1
  • Đang thi công sàn tầng 19 - block B
    4
  • Đang lắp dựng cột sàn tầng 19 - block B
    5
  • Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 4 – block B
    a4
  • Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 5 – block B
    e

Hình ảnh thi công đến ngày 15-06-2016
Đang thi công sàn tầng 17 - block A 1 Đang lắp dựng cốp pha sàn tầng 17 - block A 2 Đang thi công cột sàn tầng 18 - block A 3 Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 4 – block A a3 Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 5 – block A a1 Đang thi công sàn tầng 19 - block B 4 Đang lắp dựng cột sàn tầng 19 - block B 5 Đang thi công hệ thống nước thoát cho căn hộ tầng 4 – block B a4 Đang xây tường bao căn hộ và thi công hệ thống nước cấp tầng 5 – block B e