Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody Residences


TIẾN ĐỘ THI CÔNG
Hình ảnh thi công đến ngày 15-9-2015
 • Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1
  1
 • Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1
  2
 • Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1
  3
 • Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1
  4
 • Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại
  5
 • Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại
  6
 • Đang thi công cột sàn tầng 2
  7
 • Đang thi công cột sàn tầng 2
  8
 • Đang thi công cột sàn tầng 2
  9

Hình ảnh thi công đến ngày 15-9-2015
Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1 1 Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1 2 Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1 3 Đã hoàn thành 50% sàn tầng 1 4 Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại 5 Đang thi công 50% sàn tầng 1 còn lại 6 Đang thi công cột sàn tầng 2 7 Đang thi công cột sàn tầng 2 8 Đang thi công cột sàn tầng 2 9