Căn hộ Melody Residences

Căn hộ Melody ResidencesMặt bằng tầng điển hình
Các mẫu căn hộ


Căn hộ A2, 3 phòng ngủ, diện tích 92,24m2
Căn hộ A1, 3 phòng ngủ, diện tích 92,24m2
Căn hộ A3, 3 phòng ngủ, diện tích 92,49m2
Căn hộ A4, 3 phòng ngủ, diện tích 96,83m2
Căn hộ B5, 2 phòng ngủ, diện tích 73,54m2
Căn hộ B6, 2 phòng ngủ, diện tích 73,60m2
Căn hộ B7, 2 phòng ngủ, diện tích 69,04m2
Căn hộ B8, 2 phòng ngủ, diện tích 69,04m2
Căn hộ B9, 2 phòng ngủ, diện tích 69,04m2
Căn hộ B10, 2 phòng ngủ, diện tích 69,04m2
Căn hộ B16, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B15, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B14, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B12, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B4, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B3, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B2, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B1, 2 phòng ngủ, diện tích 68,92m2
Căn hộ B11, 2 phòng ngủ, diện tích 68,94m2
Căn hộ B19, 2 phòng ngủ, diện tích 72,63m2
Căn hộ B18, 2 phòng ngủ, diện tích 69,98m2
Căn hộ B17, 2 phòng ngủ, diện tích 74,31m2